fbpx
Krepšelis0prekių

Cart

0
0
Krepšelis0prekių

Cart

Aprašymas

 • SAMSUNG ekologiška šildymo sistema sauganti gamtą, kurioje mes gyvename.
 • Švaresnė ir sveikesnė aplinka Jums ir ateities kartoms.
 • Optimizuotas našumas visais metų laikais
 • „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funkcija optimizuojama remiantis esama darbo temperatūra. Gamtai nekenkiančio dizaino įrenginys užtikriną nepriekaištingą veiksmingumą.
 • „EHS Split“ yra universali sistema, galinti šildyti grindis ir vandenį (įskaitant vandenį radiatoriuose). Mūsų vandens įrenginys gali būti suderinamas su įvairiais papildomais gaminiais, pavyzdžiui, termostatais, saulės plokštėmis ir atsarginiais katilais.
 • „EHS Split“ yra patobulinimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus ventiliatorius ir režimas „Silent“ užtikrina ramybę naktį. EHS sistema sukuria idealias gyvenimo sąlygas.

 • ,, EHS Split” lauko įren­gi­nys yra prijung­tas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (BKV) talpykla ir paten­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir užtikrinti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­rių šildymą.
 • Nauja­sis, pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100m – 150km atstumu.
 • Taupykite energiją pasitelkę pažangias funkcijas. 2 zonų valdymas optimizuoja temperatūrą dviejose atskirose zonose. Fotovoltinė funkcija tikrina saulės baterijų plokščių būseną ir sumažina tinklo elektros energijos naudojimą. O „Smart Grid Ready“ funkcija padeda naudoti ekonomiškus ir tvarius energijos variantus.
 • Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir pagalbiniais kati­lais.
 • Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.
 • Kompak­tiška konst­ruk­cija
Vidinio bloko modelis AE090RNYDGG/EU
Išorinio bloko modelis AE090RXEDGG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C 10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C -25~35
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C -25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 3/380-415/50
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW 9
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW 8.7
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW 7.7
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW 8.6
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW 8
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW 7.9
Šildymo galia, esant -15°C, kW 7.35
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW 6.39
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW 1.87
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW 2.11
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A 3
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A 3.4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 35
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 20
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e 1.40 / 0.95
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m 15
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP 4.81
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER 4.12
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP 3.41
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP 3.69
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP 2.93
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP 2.72
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP 2.51
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP 2.33
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP 4.45
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, SEER 5.09
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min 66
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 49/49
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 510x850x315
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 940x998x330
Vidinio bloko svoris, kg 46.5
Išorinio bloko svoris, kg 72
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 15.88 (5/8″)
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm 1 1/4″ / 1 1/4″
Rekomenduojamas saugiklis, A 16.1
Kompresoriaus tipas BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis UB8TN8265FJWSG
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Apsauginis vožtuvas, bar 2.9
Elektrinis šildytuvas, kW 0.006
Vandens slėgis (maksimalus), bar 3
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM 26.0/25.1
Išsiplėtimo indas, L 8
Kondensatoriaus dydis 2RX46S
Ventiliatoriaus motoro tipas FMDC531SSA