Krepšelis0prekių

Cart

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
0
0
Krepšelis0prekių

Cart

TitulinisParduotuvėOras Oras Šilumos siurbliaiIki 26m2Samsung Nordic GEO WindFree 2.5kW -30°C

Aprašymas

Jaus­­­­­kite malo­­­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“).

Mėgau­ki­tės malo­­­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­­­­­ski­r­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­­­no­lo­gija niekada nebe­­­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių.Taupy­­­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis).

Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.

Jude­sio juti­k­lis.

Vėsi­n­­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio juti­k­lis neap­­tinka jokio jude­sio, jis auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba prie­ši­n­gai – vėsa sektų Jus ten, kur eisite.

„Tri-care“ filt­ras.

Palai­ky­­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluok­s­niuose yra itin tankus filt­ras, sure­n­ka­n­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­­kus. Be to, vienas iš filtrų paden­g­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­­kias dale­les ir padeda apsi­­sau­goti nuo virusų, bakte­­rijų ir aler­genų.

Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,, Fast Cooling“).

Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“).

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­žve­l­g­da­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­mas išlai­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“).

Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas.

Palai­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­sau­goma nuo bakte­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“.

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­mas auto­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­kos sąly­gos būtų idea­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­sėję. Be to, šis reži­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas).

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

 • Nordic serija – šildymas iki -30 °C
 • Šildymo energijos klasė A+++
 • „Good Sleep“ reži­mas geram miegui
 • ,,Fast Cooling” grei­tas atša­l­dy­­ma
 • Inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis
 • Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas
 • Judesio jutiklis
 • „Tri-care“ filt­ras
 • Išma­ne­­­­­s­nis gyve­nimas su „AI Auto Comfort“
 • Anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“)
 • Taupo ener­giją, pini­­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­­mas)
 • R32 šalt­ne­šis
 • Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus

Techniniai duomenys:

 

Vidinio bloko modelis AR09TXCACWKNEE
Išorinio bloko modelis AR09TXCACWKXEE
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -30~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~46
Wi-Fi Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.8/3.2/7.1
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5/3.6
Minimali šildymo galia, kW 0.8
Minimali šaldymo galia, kW 0.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.18/0.54/0.93
Nominali šildymo galia, kW 3.2
Nominali šaldymo galia, kW 2.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.15/0.675/2.16
Maksimali šildymo galia, kW 7.1
Maksimali šaldymo galia, kW 3.6
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.0/3.4/9.5
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.68
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.54
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 10.1/8.6/6.6
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 45
Nominali šildymo darbinė srovė, A 3.4
Nominali šaldymo darbinė srovė, A 2.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.965/0.65
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
Šildymo energijos klasė A+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 601.7
Šaldymo energijos klasė A+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 309.9
Kompresoriaus galia, kW 4.09
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 4.74
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 4.63
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 5.1
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 8.8
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 38/-/17
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 45/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg 10.4
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8″)
Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A 16
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis KTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 350