fbpx
Krepšelis0prekių

Cart

Sveiki, SvečiasČia, galite prisijungti
Prisijungti
0
0
Krepšelis0prekių

Cart

Aprašymas

Nordic serija.

„Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis).

Valdy­­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­­lie­timu.

Grei­tas atša­l­dy­­­­­mas (,, Fast Cooling”).

Šis reži­­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­­rio „Boost“ tech­­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“).

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­­­žve­l­g­da­­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­­mas išlai­­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“).

Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­­­ma­ti­nis išsi­­­­va­ly­­­­mas. 

Palai­­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­­sau­goma nuo bakte­­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu.

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­­mas auto­­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­­kos sąly­gos būtų idea­­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­­sėję. Be to, šis reži­­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­­mas).

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

 

 • Gali šildyti patal­pas prie –30 ℃ tempe­ra­tū­ros
 • Nordic serijos įrenginys
 • Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis)
 • Grei­tas atša­l­dy­­­­­mas (,,Fast Cooling”)
 • Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis šalt­ne­­šis R32
 • Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)
 • Leng­vai valo­­­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“)
 • Auto­­­­ma­ti­nis išsi­­­­va­ly­­­­mas
 • Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu
 • Taupo ener­giją ir pini­­­­gus (ECO reži­­­­mas)
 • Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus

Techniniai duomenys:

AR09TXFYBWKNEE-AR09TXFYBWKXEE Šaltnešis – R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW.  SEER=A++. SCOP=A++. Vidinio bloko matmenys: 889 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris – 10.3 kg. Išorinio bloko svoris – 33.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -15~46 ℃; šildymas nuo -30~24 ℃. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.
AR12TXFYBWKNEE-AR12TXFYBWKXEE Šaltnešis – R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW.  SEER=A++. SCOP=A++. Vidinio bloko matmenys: 889 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris – 10.3 kg. Išorinio bloko svoris – 33.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -15~46 ℃; šildymas nuo -30~24 ℃. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.