Krepšelis0prekių

Cart

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
0
0
Krepšelis0prekių

Cart

Aprašymas

 • EHS Mono – tai paprastas ir patogus naudojimas. Mažesnis, kompaktiškesnis ir lengvesnis išorinis blokas žymiai sumažina montavimo laiką ir išlaidas. EHS Mono išoriniame bloke sumontuotas vandens blokas, todėl patalpoje nebelieka hidro modulio.
 • Samsung EHS Mono užtikrina net 90% sistemos galingumo esant -10 C ir patikimą apsaugą nuo užšalimo iki -20 C.
 • Oras – vanduo sistema gali ne tik ruošti karštą vandenį, šildyti, bet ir vėsinti/šaldyti patalpas.
 • Samsung EHS sistemose naudojamas paprastas,bet daug funkcijų turintis pultas, kuriuo galima ne tik nustatyti pageidaujamus rėžimus, bet ir matyti energijos suvartojimo efektyvumą.
 • EHS R32 „Mono” valdymo komplektas
 • Su nuotoliniu valdymo pultu (MWR-WW10N) ir srauto jutikliu
 • Montavimo dėžė su valdymo spausdintinės plokštės mazgu
 • Išleidimo ir grįžtamojo vandens jutikliai
 • Butinio karšto vandens jutiklis
 • MIM-E03CN matmenys (P x A x G) 290 x 110 x 370 mm , 3,5kg
 • Naudo­jant „Sam­sung Mono“ kont­ro­linį rinkinį, „EHS Mono“ galima prijungti prie trečiųjų šalių įran­gos, pvz., buiti­nio karšto vandens (DHW) talpyk­los.
 • „Mono“ valdymo komp­lektą sudaro valdik­lis, srauto jutik­lis, DHW jutik­lis ir išėjimo bei grįž­ta­mojo vandens jutik­liai.
 • Tai inte­gruo­tas šildymo ir buiti­nio karšto vandens tiekimo spren­di­mas.
 • Per intui­ty­vųjį spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį galima stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą.
 • Prie­kyje sumon­tuo­tas tech­ni­nės prie­žiū­ros lange­lis paleng­vina tech­ninę prie­žiūrą.
 • 2 zonų valdy­mas, tinka­mas grindų šildy­mui ir radia­to­riams.
 • Sieki­nat užtik­rinti nuola­tinį šildymą, pridė­tas atsar­gi­nis šildy­tu­vas.
 • Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Techniniai duomenys

 • Modelio numeris:AE160RXYDGG/EU
 • Nominali galia šildant A7/W35: 16kW
 • Nominali galia vėsinant A35/W18: 16kW
 • Elektros galia (Nominali) šildant A7/W35: 3.620W
 • Elektros galia (Nominali) vėsinant A35/W18: 3.280W
 • COP (Nominalus šildymas) A7/W35: 4,42
 • EER (Nominalus vėsinant) A35/W18: 4,27
 • Vandens tiekimo temperatūra šildymo rėžime: 15~65℃
 • Vandens tiekimo temperatūra vėsinimo rėžime: 5~25℃
 • Elektros įtampa: 1Ф, 220~240V, 50Hz arba 3Ф, 380~415V, 50Hz
 • Kompersoriaus tipas: BLDC dvigubo rotoriaus
 • Darbinė lauko temperatūra šildant namus: -25~35℃
 • Darbinė lauko temperatūra vėsinant namus: 10~46℃
 • Darbinė lauko temperatūra šildant buitinį vandenį: -25~43℃
 • Garso slėgis šildant: 52 dB(A)
 • Garso slėgis šaldant: 54 dB(A)
 • Garso galia šildant: 66 dB(A)
 • Garso galia šaldant: 68 dB(A)
 • Masė: 110 kg
 • Matmenys (PlotisxAukštisxGylis): 940 x 1,420 x 330 mm
 • Šaltnešis: R32
 • Gamyklinis užpildymas tCO₂e: 1,49
 • Gamyklinis užpildymas: 2,20kg